• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

İş Yeri Bildirim Formu

Sigortalı çalıştırmaya başlanılmadan önce ilk yapılması gereken işlemlerden biri de işyeri bildirgesi düzenleyerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat etmektir.

İşyeri bildirgesinin düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, bildirgenin ne zaman ve nereye verileceği, süresi içinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları aşağıda açıklanmıştır.

 

1-İşyeri bildirgesi hangi durumlarda düzenlenir?

İşyeri bildirgesi, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler tarafından düzenlenmesi gereken bir belgedir. Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin nakli, devredilmesi, başka bir işyeri ile birleşmesi veya başka bir işyerine katılımı, gerçek kişi işverenin ölümü ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumlarında da yine işyeri bildirgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

 

2-İşyeri bildirgesi nereden temin edilebilir?

İşyeri bildirgesinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait www.sgk.gov.tr web sitesinden Sigortalılık - Form ve Dilekçeler - SGK-072-4-1/a İşyeri Bildirgesi seçenekleri işaretlenerek temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

3-İşyeri bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşyeri bildirgesinin düzenlenmesi sırasında;

 

- "A-İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLME ŞEKLİ" bölümüne "1- İşveren" seçeneği işaretlenecektir.

 

-"B-İŞYERİ DOSYASININ TESCİL NEDENİ" bölümüne, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyerleri için "1- İLK TESCİL", işyerinin devri, intikali, nakli, birleşmesi, katılımı, adi ortaklarda yeni ortak alınması durumlarında ise duruma göre 2 ila 8 nolu seçeneklerden biri tercih edilecektir.

 

-"C- İŞYERİNİN MAHİYETİ/FAALİYETİNİN NİTELİĞİ" bölümüne, belirli süreli olarak açılmayan işyerleri için "1- DEVAMLI" seçeneği, belirli süreli açılan işyerleri için (örneğin özel bina inşaatı veya ihale konusu iş gibi) "2- GEÇİCİ" seçeneği işaretlenecektir.

 

-"D-İŞVEREN7İŞYERİ BİLGİLERİ" bölümüne, işverenin tüzel kişiliğine bakılarak uygun olan seçenek işaretlenecektir.

 

Bildirgenin üzerinde yer alan "2-İŞYERİ SİCİL NUMARASI" bölümüne, ilk defa tescil edilen işyerleri için herhangi bir numara yazılmayacaktır. İşyerinin nakli, devredilmesi, başka bir işyeri ile birleşmesi, başka bir işyerine katılımı, gerçek kişi işverenin ölümü yada adi şirketlerde yeni ortak alınması durumlarında ise mevcut işyeri sicil numarası yazılacaktır.

 

-"ÇALIŞTIRILACAK SİGORTALI SAYISI" bölümünde ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak tarihte kaç sigortalı ile işe başlanılacağı yazılacaktır. Ancak bu bölüme yazılan sayıdan az veya daha fazla sigortalı ile de işe başlanılabileceğinden, bu bölüme yazılan sayıdan daha az veya fazla sayıda sigortalı ile işe başlanılmasının herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır.

 

4-İşyeri bildirgesi ekinde verilmesi gereken belgeler nelerdir?

İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak olan işverenlerin, işyeri bildirgesi ile birlikte;

- Daimi mahiyetteki işyerleri için işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,

- Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden yetkili kişilerin imza sirkülerini,

- Tüzel kişiler yönünden hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,

- Adi ortaklıklar yönünden noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

- İhale konusu işlerde, işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısını,

- İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesini,

İlgili sosyal güvenlik merkezine vermeleri gerekmektedir.

İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, sosyal güvenlik merkezine kimliklerini ibraz ederek imza beyanında bulunmaları halinde, bu kişilerden ayrıca imza sirküleri istenilmez.

5-İşyeri bildirgesinin en geç ne zaman verilmesi gerekir?

İşyeri bildirgesinin;

a) İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerce, en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihte,

b) İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, nakil tarihinden itibaren 10 gün içinde,

c) Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, yeni işveren tarafından işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden 10 gün içinde,

d) Geçek kişi işverenin ölümü halinde, reddi mirasta bulunmamış olan mirasçılar tarafından ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde,

e)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden 10 gün içinde,

f)Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda, en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde,

İşyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekir.

İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterli olduğundan ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.

 

6- İşyeri bildirgesinin süresi içinde verilmemesi halinde ne kadar idari para cezası uygulanır?

İşyeri bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde;

-Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin 3 katı tutarında,

-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin 2 katı tutarında,

-Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

İdari para cezası uygulanmaktadır.

 

Diğer taraftan, işyeri bildirgesinin yasal verilme süresi geçtikten sonra en geç 30 gün içinde işverenler tarafından kendiliğinden verilmiş olması ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödenmesi halinde tebliğ edilen ceza tutarının 1/4'ünün 3/4'ü ödendiği takdirde, kalan kısmı terkin edilmektedir.

 

Bu Haberi Paylaşın

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %