• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Emekli Maaşının Haczi

Yaşlılık aylığının haczedilemeyeceğine ilişkin hüküm 5510 sayılı kanunun 93. Maddesinde düzenlenmiştir.

 

“Devir, temlik ve Kurum alacaklarında zamanaşımı

MADDE 93- Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Kurumun prim ve diğer alacakları, hizmet tespiti veya asgarî işçilik uygulaması nedeniyle doğmuş ise zamanaşımı süresi; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilen memurları tarafından yapılan tespitler sonucunda doğmuş ise rapor tarihinden veya bu idareler tarafından düzenlenen belgelerden doğmuş ise belgenin Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden yıl başından itibaren beş yıl olarak uygulanır. Ancak, bu durumda zamanaşımı süresi on yıldan az olamaz. Bu alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı, alacağın ait olduğu ayın veya dönemin sonundan itibaren uygulanır.

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davaları, on yıllık zamanaşımına tâbidir. Zamanaşımı tarihi; rücû konusu gelir ve aylıklar bakımından Kurum onay tarihinden, masraf ve ödemeler için ise masraf veya ödeme tarihinden itibaren başlar.

Zamanaşımından sonra yapılan ödemeler kabul edilir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi sigortalıların zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreye ilişkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri düşer.”

 

93.madde hükmüne göre, bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri; sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulaması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları devir ve temlik edilemez.

Gelir aylık ve ödenekleri; 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.  Bu maddeye göre yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafında ret edilir.

 

Özellikle belirtelim ki Kanunun 88.maddesi Kurum alacaklarını düzenlemekte ve Kamu borcu olan ve emekli aylığı alanların maaşlarının dörtte biri haczedilebilmektedir.

Bu Haberi Paylaşın

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %